Om förskolan Bilaal i Söderhamn

1

Om oss


Bilaals förskolor finns både i Gävle, Umeå och numera även i Söderhamns kommun. Grundidén för uppstarten av Bilaals förskolor var att ge samtliga samhällsmedlemmar tillfälle att integrera med olika kulturer inom samma lokaler. Bilaals förskolor är svenska förskolor med inriktning muslimsk. För att ge barnen tillfälle att integrera med svensk kultur och muslimsk kultur inom samma verksamhet oavsett vilken kultur barnet har sedan innan, alla är välkomna. Bilaals verksamheter är därav begynnande anknytning mellan olika kulturer och ger tillfällen att sammanknyta och forma ett enat samhälle som består av ett enat folk oavsett värderingar och religionsuppfattningar.

Bilaals förskola i Söderhamn startades upp 10:e april 2017. Personal, barn och föräldrar introducerades för varandra i förskolans lokaler skapades kontakter, trygghet och därigenom vår grund började skapas på förskolan. Rutiner formades, struktur skapades och personalen i samarbete med kommun, styrelse och föräldrar började forma en förskola för barnen. När rutiner och struktur blev till vana riktade personalen sitt fokus mot pedagogik. Kontinuerliga personalmöten och samarbete personal startade arbetet med förskolans miljö och utformning och hur vi skulle introducera pedagogiken i barnens vardag i förskolan. Via observationer och frågeställningar till barnen, barnens åsikter och tankar utgjorde grunden för utformandet av närmiljön på förskolan. Miljön på förskolan ska utmana och motivera barnen till lärande, lek, omsorg och fostran i interaktion med samtliga involverade, vilket även Skolverket (2010) anger, därav var det begynnande att förskolan formades utifrån barnen behov och intressen. Personal vidare utbildas av verksamhetschefen inom olika pedagogiska områden varje månad för att öka kvaliteten för barnens vistelse och tid på förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete således dokumentation, reflektion, planering av aktiviteter, lärandeobjekt, didaktiska frågor och utvärdering av aktiviteter och dokumentationsformerna utgör grunden för verksamhetens kvalitet och synliggörande av verksamhetens förbättringsområden. Personalens kompetens inom systematiskt kvalitetsarbete utvecklades via utbildningstillfällen med verksamhetschefen. Sammanfattningsvis är förskolan Bilaal i Söderhamn en verksamhet som eftersträvar utveckling utifrån individernas behov och intresse som integrerar i verksamheten.


Om våra avdelningar:

Förskola Bilaal i Söderhamn består av två avdelningar. En avdelning vid namn Fröet för 1-3 åringar och den andra avdelningen vid namn Blomman för 3-5 åringar. Avdelningarnas namn valdes utifrån personalens pedagogiska barnperspektiv. Varje barn är ett frö som behöver omsorg, fostran, kärlek, lärande om livet, världen, sina medmänniskor samt om sitt egna jag och trygghet, självkänsla, självförtroende samt ansvar för att växa till en unik blomma, därav börjar alla barn som frön på avdelning Fröet för att sedan med åren starta på avdelning Blomman.

 


 bottom